ประสบการณ์

ประสบการณ์การจัดกระบวนการของมูลนิธิ

2555-2556  
โครงการเราจะมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูกหลาน
2557  
โครงการเดินหน้าสู่ ปฏิบัติการร่วมปฏิรูป (
Reform in Action via Social Labs)
2557
Heifer International TSP
2558-ปัจจุบัน

โครงการคนกล้าคืนถิ่น
2558
โครงการปฏิบัติการร่วมปฏิรูปต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Reform Labs)
2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช. รุ่นใหม่: CD Talent
2562
โครงการพัฒนาวิชาการภาพอนาคตองค์กรในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
แผนการทำความเข้าใจการปฏิบัติเพื่อไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์
2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Rebranding สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดโดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วม