ร่วมเปลี่ยน

เพราะเราเชื่อว่าการจะเปลี่ยนโลกได้ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน
STF จึงเห็นความสำคัญของการสนับสนุนการสร้างเปลี่ยนแปลงจากตัวบุคคล
ด้วยกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ

สามารถติดตามเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมได้ที่นี่ เร็วๆนี้