เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย
(Scenario Thailand Foundation)

มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและวัตถุประสงค์จากมูลนิธิดอกไม้และนกกระดาษเพื่อสันติภาพ ในเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบอนาคตในทางวิชาการ พร้อมกับประสานความร่วมมือกับทุกองค์กรเพื่อให้รู้จักการออกแบบอนาคตประเทศไทยร่วมกัน,ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการและกิจกรรมการออกแบบอนาคตประเทศไทย ดำเนินการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็เพื่อรองรับ โครงการเราจะส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูกหลานหรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือโครงการ Scenario Thailand ที่เริ่มตั้งวงพูดคุยมาตั้งแต่ ปี 2552 และระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2553 โครงการ “เราจะส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูกหลาน” ได้ดำเนินไปท่ามกลางภาวะตีบตันของสังคม เริ่มจากการที่คณะของอดัม คาเฮน เดินทางเข้าพบปะบุคคลสำคัญๆ ของประเทศเพื่อพูดคุย รับทราบความคิดเห็น และมุมมองปัญหาที่แตกต่างของผู้คนหลากหลายกลุ่มในสังคม จากนั้นเริ่มงานเสวนา “เราจะส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูกหลาน” โดยมีผู้คนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมแสดงเจตนาหวังแก้ปัญหาประเทศและพยายามร่วมคิดหาวิธีก้าวข้ามความขัดแย้ง

โครงการ “เราจะส่งมอบ ประเทศไทยแบบไหนให้ลูกหลาน” กำเนิดขึ้นจากกลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรหลายกลุ่ม ซึ่งมีแนวคิดในการวางรากฐานความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของประเทศเมื่อครั้งเหตุการณ์ความขัดแย้งแบ่งฝ่ายทางสังคม และภาวะไร้ทางออก โดยเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการกำหนดอนาคตประเทศร่วมกันตามแนวทาง Transformative Scenario Planning ของ “อดัม คาเฮน” ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และช่วยนำทีมผู้นำจากทุกภาคส่วนในประเทศแอฟริกาใต้ มาร่วมกันออกแบบแนวทางการปฏิรูประเทศให้หลุดพ้นจากอดีตในยุคแบ่งแยกสีผิวได้สำเร็จ จากเครื่องมือและชุดความคิดดังกล่าว ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ภาคีองค์กรต่างๆในประเทศไทย ได้ร่วมกันทำ ”โครงการเราจะส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูกหลาน“

โครงการส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูกหลาน จึงเป็นโครงการแรกที่ได้ทำนามมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย  และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้เข้าไปมีบทบาทขับเคลื่อนและมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการมาแล้วประมาณ 150 โครงการ เช่นใน เดือนตุลาคม 2557 ได้ทำโครงการออกแบบกระบวนการร่วมปฏิรูประบบนิเวศอาหารที่ยั่งยืนและโครงการ Refrom in Action towards Education Refrom “ร่วมกันปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาไทย
ซึ่งในปัจจุบันนี้มูลนิธิฯร่วมกับภาคส่วนต่างๆกว่า ๓๐ องค์กร ร่วมกันขับเคลื่อน โครงการคนกล้าคืนถิ่นตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนแล้วเสร็จในเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ในเมืองกลับสู่วิถีเกษตรแบบพึ่งพาตนเองในพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อร่วมพิสูจน์ว่า พอเพียงอยู่ได้จริงจนมั่งคั่งยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบ เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)ไปต่อยอดการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมได้ต่อไป

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯได้ทำโครงการ Collaborate We Can Reform in Action ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้คนที่คิดดี ๆ หรือทำโครงการดีๆ ซึ่งอาจเป็นเรื่องเดียวกันให้มาทำงานร่วมกัน โดยในปัจจุบันได้จัดกระบวนการให้กับองค์กรในประเทศไทยที่ได้ทำเรื่อง Anti-corruption มาทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและจัดกระบวนการงาน”จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ “ซึ่งเป็นงานระดับชาติที่มีคุณค่าต่ออนาคตของประเทศชาติของเราเช่นกัน ทั้งนี้โครงการและผลงานของมูลนิธิฯสามารถติดตามรายละเอียดแต่ละโครงการได้ในเว็บไซด์ของมูลนิธิฯ
มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทยยังคงเดินหน้าทำภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไป