เราทำอะไร

เพราะปัญหาในสังคมทวีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ จนเครื่องมือและวิธีการแบบเดิมที่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำไม่สามารถแก้ปัญหาและไม่สามารถรองรับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอนสูงได้

Scenario Thailand Foundation (มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย) จึงเกิดขึ้นเพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนอบรมบ่มเพาะให้สังคมไทยมีเครื่องมือที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น

What we do?

1. เผยแพร่กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม
2. ศึกษาพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้
จนไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากตัวเอง
3. ศึกษาพัฒนาเครื่องมือเพื่อสามารถเรียนรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยเฉพาะการสร้างภาพจำลองในอนาคตเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์
และแผนงานจนนำไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์
4. ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนอบรมบ่มเพาะให้เกิดผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ที่สามารถใช้เครื่องมือต่างๆที่กล่าวมาเพื่อนำไปขยายผลได้
5. สร้างและบริหารจัดการออนไลน์แพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถขยายผลในวงกว้างได้
6. facilitate ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ร่วมไม้ร่วมมือกันแก้ปัญหาในประเด็นที่สำคัญทางสังคม